Kozmik Radyo & Haber

Adana Plansız kaldı!

Adana Plansız kaldı!
236 views
26 Nisan 2021 - 12:41

TMMOB Şehir plancıları Odası (ŞPO) Adana Şube Başkanı Onur Kafalı, oda olarak 2. İdare Mahkemesine yaptıkları başvuru sonucunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 tarihinde onaylanan  1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edildiğini söyledi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi olarak, Adana 2.İdare Mahkemesine açmış oldukları davanın sonuçlandığını aktaran Oda Başkanı Onur Kafalı, “Dava neticesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/06/2017 tarih ve 243 sayılı kararıyla onaylanan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini kapsayan 70.000 Hektar (700.000 Dönüm) alandaki 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planını iptal edilmiştir.” dedi.

ONUR KAFALI İPTAL GEREKÇELERİNİ AKTARDI

Söz konusu planlama sahası içerisinde yer alan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aynı tarih ve 244 sayılı kararıyla onaylanan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde “muhtelif alanları” kapsayan yaklaşık 3000 hektar (30.000 Dönüm) alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının da iptal edildiğini ifade eden ŞPO Adana Şube Başkanı Kafalı, iptal gerekçeleriyle ilgili şu bilgileri verdi;

“Adana 2.İdare Mahkemesi kararının gerekçeleri incelendiğinde, kentimizde hazırlanan imar planlarının bilimsellikten, teknik ve hukuki bilgiden uzak koşullarda üretildiği görülmektedir. Adana merkez ilçelerini kapsayan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptal gerekçelerinde; Mevcut konut alanları ile gelişme konut alanlarının yapılaşma koşullarının imar planı üzerinde gösteriminde, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ekinde belirtilen gösterim tekniklerine uyulmadığı,

“PLAN; GELECEĞİ PLANLAMIYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ve üst ölçekli plan niteliği taşıyan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olarak, D-400 karayolunun güneyindeki alanların sanayi alanı olarak planlandığı, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8’nci maddesi uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması gerekirken, herhangi bir analiz-görüş çalışması yapılmadan planların hazırlandığı,1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, kentin yapı alanları, sosyal ve teknik alt yapı alanları, üretim bölgeleri, tarım alanlarına ait lekelerin ve bu olgular arasındaki ulaşım bağlantılarının net olarak planlandığı, gelecek ile ilgili planlama öngörülerinin net olarak ifade edildiği planlama ölçeği iken, bu planda herhangi bir planlama süre öngörüsünün olmadığı, ayrıca imar planlarının olmazsa olmazı olan mevcut-öneri-planlama nüfus hesaplamalarının yapılmadığı,

“KONU İDARECE İVEDİ OLARAK ELE ALINMALI”

“Gösterim tekniği bu plana uygun olmayan noktasal planlama kararlarının getirildiği, eski imar planlarında ticaret kullanımında olan bazı alanların “Konut+ticaret” olarak planlanması suretiyle konut kullanımından kaynaklı ek nüfusun getirildiği, ancak bu alanlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, geçmiş dönemde plan iptali olan alanların mahkeme kararına aykırı bir şekilde tekrar aynı fonksiyonda planlandığı, kentlinin tamamının kullanımını etkileyecek (otogar alanı gibi) bazı alanların herhangi bir fizibilite çalışması yapılmadan gelişi güzel planlandığı hususları yer almaktadır.  2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28’nci maddesi uyarınca otuz gün (30) içerisinde yerine getirmeye veya getirmekle ilgili fiili gerçekleştirmeye yetkili kurum Adana Büyükşehir Belediyesidir”

“KENT BİR BÜTÜN OLARAK PLANLANMALI”

Kentlerin bir bütün olarak planlanması gerektiğine işaret eden Kafalı “Kentlerin gelişimine yön veren imar planlarının, mevcut ve gelişme konut alanları, kent merkezleri ve buna bağlı alt merkezler, üretim ve imalata ait alanlar, sosyal ve teknik altyapı alanları ile bu bölgeler arasında erişimi sağlayan ulaşım akslarının, nüfus-demografik yapı ile birlikte ele alınması, sosyo-kültürel yapının korunması amacıyla “bir bütün olarak” değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “dedi.

1/500 İMAR PLANI İPTAL GEREKÇELERİ

ŞPO Adana Şube Başkanı Onur Kafalı şöyle devam etti;

“1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal kararı ilgili idare olan Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilirken, parçalar halinde, bir bütünlüğü olmayan, belirli alanların planlanmasına yönelik bir yaklaşımdan ziyade, kentin tamamını ele alan, yıllardır gelen sorunlara çözüm önerisi getirebilecek bir plann üretilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal gerekçeleri yerine getirilirken, bütüncül bir planlama anlayışı içerisinde ele alınan bir durumun olmadığı, aksine dört merkez ilçede parçacıl bir planlama anlayışı ile çalışmaların devam ettiği, Seyhan ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 1500 hektar olan kısmın da daha küçük alanlarda parça parça revizyon yapılmak suretiyle ele alındığı görülmektedir.”

BAKANLIĞIN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINA UYULMALI

TMMOB Şehir plancıları Odası (ŞPO) Adana Şube Başkanı Onur Kafalı, planlardaki uyumsuzlukların giderilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı;

“Adana’da 1/5000 ve 1/25.000 ölçekte iki adet Nazım İmar Planı olması, yıllardır bu planlar arasındaki gösterim farklılığından dolayı, alt-üst ölçek uyumsuzluğuna neden olmakta, çok sayıda imar planının mahkemeler tarafından iptaline neden olmaktadır. Öncelikli olarak Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında, iki plan arasındaki ikiliğin ortadan kaldırılması, kent bütününde sosyal-teknik altyapı alanları ile planlama kabul nüfusu ilişkilerinin doğru ve hukuka uygun planlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan eksiksiz görüş alınması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uyulması, gerekli görülen alanlarda bu planda revizyon yapılması için ilgili kurum ile görüşmelerin yapılması, yapımına başlanan ulaşım master planı ile koordineli çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.